window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { window.dataLayer.push(arguments); } gtag('consent', 'default', { ad_storage: 'denied', analytics_storage: 'granted', wait_for_update: 500 });
+31 (0)294 - 494 100 info@abcincasso.nl

Privacy Verklaring ABC Incasso

ABC Incasso, verder te noemen ABC verwerkt en gebruikt uw informatie op een manier dat de integriteit van uw informatie zoveel als mogelijk veiliggesteld is. Met de komst van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) beseffen wij het belang van een goede omgang met privacy gevoelige informatie.

Deze Privacy Verklaring heeft tot doel om de hiernavolgende vragen te beantwoorden:

 1. Wie is ABC Incasso?
 2. Welke partijen voorziet ABC van uw persoonsgegevens?
 3. Welke persoonsgegevens verwerkt ABC?
 4. Voor welke doeleinden verwerkt ABC uw informatie?
 5. Welke subverwerkers verwerken uw persoonsgegevens voor ABC?
 6. Hoe lang bewaart ABC uw persoonsgegevens?
 7. Hoe beschermt ABC uw persoonsgegevens?
 8. Welke rechten heeft u ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens?
 9. Waar kunt u terecht voor vragen, klachten en meldingen?

10.Wanneer verandert deze Privacy Verklaring?

Ad. 1 Wie is ABC Incasso?

ABC Incasso is een besloten vennootschap, die zich bezighoudt met het incasseren van vorderingen in opdracht van zowel particulieren als van bedrijven. Het kantoor van ABC is gevestigd te Weesp, aan de Anna Horstinkstraat 122 en staan in de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 32126633.

Overzicht bedrijfsgegevens ABC Incasso B.V.

Adres:                        Anna Horstinkstraat 122
Postcode:                    1382 MN
Vestigingsplaats:        Weesp
Telnr.                          0294-494100
Faxnr.                         0294-494109
e-mail:                        info@abcincasso.nl
Kvknr.:                       32126633
b.t.w.nummer:            818497658

Ad. 2. Welke partijen voorziet ABC van uw persoonsgegevens?

In eerste instantie verkrijgt ABC uw persoonsgegevens van haar opdrachtgever. ABC verwerkt de noodzakelijke persoonsgegevens in haar digitale systeem, welke gegevens nodig zijn voor  het kunnen voldoen aan de opdrachten van haar opdrachtgevers.

In tweede instantie verkrijgt ABC persoonsgegevens via partners zoals handelsinformatiebureaus, deurwaarders maar ook via publiekelijk toegankelijke bronnen zoals de telefoongids, het curatele- en bewindregister, het insolventieregister en social media. Deze gegevens zullen worden opgevraagd daar waar mogelijk om een goede uitvoering te kunnen geven aan de verwerking van opdrachten of om de mogelijkheid te creëren om u te bereiken. Van deze middelen tot verkrijgen van gegevens zal gebruik gemaakt worden indien de gegevens waarover ABC beschikt niet toereikend zijn, niet juist of onvolledig.

Ook verkrijgt ABC persoonsgegevens wanneer u deze zelfstandig of via een derde persoon aan ons kantoor verstrekt via de telefoon, de website van ABC of per e-mail of anderszins.

Indien uw gegevens op een andere wijze dan hierboven opgesomd zijn verkregen, gelden onverkort de beperkingen ten aanzien van het gebruik van deze persoonsgegevens zoals vastgelegd in deze Privacy Verklaring. ABC zal uw persoonsgegevens zo zorgvuldig als mogelijk gebruiken, ongeacht de bron.

Ad. 3 Welke persoonsgegevens verwerkt ABC?

ABC maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en leeftijd. Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Het CIB verzamelt de hiernavolgende (persoons)gegevens van u:

 • Naam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres, woonplaats, land;
 • (mobiele) telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(sen);
 • Bedrag van de openstaande vordering;
 • Factuurdatum en vervaldatum van de openstaande vordering;
 • Geleverde diensten/goederen betreffende de openstaande vordering.

Indien dit voor bewijsvoering in of buiten rechte als noodzakelijk dient te worden geacht, kan ook de door u gevoerde correspondentie met onze opdrachtgevers en of aan onze opdrachtgevers gelieerde derden worden verzameld en worden verwerkt. Ten einde onze cliënten te adviseren, is het tevens mogelijk dat wij gegevens trachten te verzamelen over uw financiële handelen en uw kredietwaardigheid. Het kan ook voorkomen dat u vrijwillig aan ons gegevens afstaat, bijvoorbeeld over uw financiële situatie ten einde een op maat gemaakte betalingsregeling met ons kantoor af te spreken.

 1. Voor welke doeleinden verwerkt ABC uw informatie?

Het CIB gebruikt de verzamelde persoonsgegevens ten einde de hierna genoemde doeleinden te realiseren. Per doeleinde, noteren wij tevens de juridische grondslag voor de verwerking.

Doeleinde van verwerking Juridische grondslag van verwerking
Het administreren, beheren en incasseren van facturen en vorderingen op natuurlijke- en rechtspersonen voor haar opdrachtgevers en voor haar eigen debiteurenbeheer. Uitvoering van de overeenkomst en nastreven van gerechtvaardigde belangen.
Ontbrekende of foutieve persoons- en/of correspondentiegegevens te corrigeren of aan te vullen met de juiste gegevens teneinde opdrachtgevers in staat te stellen contact tot stand te brengen. Nastreven van gerechtvaardigde belangen.
Het benaderen van opdrachtgevers en potentiële opdrachtgevers ten einde de dienstverlening van ABC aan te bieden middels offerte of andersoortige commerciële of direct marketingwijzen. Nastreven van gerechtvaardigde belangen.
Het koppelen van ontvangen betalingen aan de juiste vorderingen. Indien deze betalingen geen – of een (vermoedelijk) onjuiste – referentie bevat om gekoppeld met worden aan de juiste vordering dan wordt de ontvangen betaling apart geadministreerd om eventueel op een later tijdstip alsnog geboekt te kunnen worden in het juiste dossier. Uitvoering van de overeenkomst, nastreven van gerechtvaardigde belangen.
Het optimaliseren van de incasso-dienstverlening aan haar opdrachtgevers; Nastreven van gerechtvaardigde belangen.
Het ondersteunen van organisaties – die blootstaan aan kredietrisico’s – in het nemen van beslissingen over het selecteren van potentiële opdrachtgevers, het al dan niet of onder bepaalde voorwaarden aangaan dan wel continueren dan wel beëindigen van handelstransacties. Nastreven van gerechtvaardigde belangen.
De ondersteuning van opdrachtgevers in het nemen van beslissingen ten aanzien van (buiten)gerechtelijke en executoriale handelingen; Nastreven van gerechtvaardigde belangen

 

 1. Welke subverwerkers verwerken uw persoonsgegevens voor ABC?

ABC kan de gegevens verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van haar diensten. Zo zullen de gegevens onder andere worden verstrekt aan personen en instanties die gerechtigd zijn om deze gegevens te verkrijgen dan wel toegang tot deze gegevens te krijgen. ABC kan uw gegevens tevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de doelstellingen, waaronder het personeel werkzaam voor ABC. ABC kan uw gegevens tevens aan derden ter beschikking stellen ter ondersteuning van de voorbereiding en/of afwikkeling van door derden te nemen beslissingen betreffende het aangaan, invullen en beëindigen van handels- en arbeidsrelaties.

ABC streeft ernaar om deze gegevens uitsluitend te verstrekken aan derden die voorwaarden hanteren met minimaal een gelijkwaardig beschermingsniveau van de persoonsgegevens als de voorwaarden van ABC. Specifiek kunnen uw persoonsgegevens aan de hieronder genoemde partijen worden verstrekt, in het kader van de hierna genoemde situaties:

In het geval dat informatie van u dient te worden geverifieerd of te worden aangevuld InformatieTeam B.V.

en in het geval van gerechtelijke incasso:

De Ruiter & Willemsen Gerechtsdeurwaarder, gevestigd te Heerhugowaard,

Tenslotte kan ABC uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van (fiscaal) wettelijke bepalingen, accountancy-redenen of opdracht van een overheidsinstantie verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van de uitkomst of bewijsvoering in een rechtszaak, indien de bedrijfsstructuur verandert vanwege een fusie, splitsing of overname en/of in het geval dat ABC dat gerechtvaardigd en noodzakelijk acht ter bescherming van onze eigen rechten, waarbij uw rechten op een zo objectief mogelijke wijze zijn afgewogen.

 1. Hoe lang bewaart ABC uw persoonsgegevens?

ABC bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om onze contractuele verplichtingen jegens onze opdrachtgever na te komen, rechtmatige belangen te dienen en in overeenstemming te handelen met wettelijke bewaartermijnen. Wanneer CIB uw gegevens langer bewaart dan strikt noodzakelijk nodig is voor naleving van de overeenkomst of onze gerechtvaardigde belangen – zoals voor fraudebestrijding – doen we dat enkel zolang wettelijk is voorgeschreven voor het betreffende doel zoals weergegeven in bovenstaand overzicht.

In beginsel bewaren wij uw gegevens in het kader van reeds afgesloten dossiers voor een periode van vijf jaren, zijnde de verjaringstermijn voor geldvorderingen, waaronder onverschuldigde betalingen. In het geval dat uw gegevens betrekking hebben op een nog niet volledig geëxecuteerd vonnis, kan dit maximaal twintig jaren zijn, gelijk aan de verjaringstermijn van vonnissen. ABC bewaart tevens uw gegevens in het kader van de wettelijke fiscale-bewaarplicht, doch beperkt de bewaarde gegevens tot enkel de gegevens welke strikt noodzakelijk zijn om aan deze bewaarplicht te voldoen. ABC beoogt om uw gegevens zo veel als mogelijk te anonimiseren in het kader van deze bewaarplicht.

 1. Hoe beschermt ABC uw persoonsgegevens?

ABC neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons- )gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden dan ook te allen tijde naar beste vermogen beschermd en vertrouwelijk behandeld binnen de mogelijkheden die ABC daarvoor heeft. Persoonsgegevens worden opgeslagen in databases, welke zich bevinden op servers in een datacenter. Dit datacenter is tegen fysieke toegang beschermd door middel van strenge toegangscontrole. Digitaal zijn de databases beveiligd met een wachtwoord, de servers zijn ook beveiligd en enkel toegankelijk met het ter beschikking hebben van de juiste credentials voor de database. Klanten hebben enkel het recht om de gegevens in te zien welke betrekking hebben op de orders van de betreffende klant. Medewerkers kunnen enkel de gegevens inzien welke noodzakelijk zijn voor het juist uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden.

 1. Welke rechten heeft u ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming garandeert dat u – ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens – de volgende rechten geniet:

Het recht op dataportabiliteit: Het recht om persoonsgegevens in een overdraagbare manier van ons te krijgen.

Het recht op verwijdering: Ook wel het recht om ‘vergeten te worden’. U heeft het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij deze verwijdering in strijdt is met de (fiscale)bewaarplicht of andere eerder genoemde verplichtingen.

Het recht op inzage: U kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die ABC van u heeft. Dit overzicht zal u kosteloos worden verstrekt, tenzij dit een onevenredige inspanning van het ABC vergt.

Het recht op rectificatie en aanvulling: Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen. U heeft het recht om foutieve en/of incomplete informatie over uzelf te laten corrigeren.

Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken dan door het ABC verwerkt wordt tenzij deze gegevens voor ABC noodzakelijk zijn voor de juiste uitvoering van haar opdracht.

Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: Dit houdt het recht in op een menselijke blik bij besluiten over uw persoonsgegevens. Indien u meent dat een beslissing welke is genomen n.a.v. een geautomatiseerd proces, anders kan luiden indien deze handmatig wordt behandeld, kunt u daartoe een verzoek bij ABC indienen.

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: U heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden. ABC beoordeelt binnen vier weken na ontvangst of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is dan beëindigt ABC terstond de verwerking tenzij dit in strijdt is met haar (fiscale) bewaarplicht of andere klemmende verplichtingen. In het geval dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij de gegevens die wij moeten bewaren blokkeren voor ander gebruik dan om bovenstaande (wettelijke) verplichtingen na te komen.

 

LET OP! 1) Zonder een identificatiemiddel – zoals een kopie van uw paspoort of identiteitskaart – waarmee ABC uw identiteit ondubbelzinnig kan vaststellen, kan ABC geen verzoeken ten aanzien van de inroeping van bovengenoemde rechten inwilligen of inhoudelijk beantwoorden, daar wij niet kunnen vaststellen of de juiste betrokkenen deze rechtmatig doen. Uw identificatiemiddel zal niet langer worden bewaard dan noodzakelijk om uw aanspraak te beoordelen, behoudens uw instemming om deze voor een langere termijn te bewaren. 2) ABC zal in het geval dat niet aan uw verzoek voldaan wordt, u zo spoedig als mogelijk informeren op welke gronden dat gebeurt. 3) Een betwisting inzake een openstaande vordering van een opdrachtgever in het kader van een nog lopend dossier, heeft geen invloed op de gerechtvaardigde belangen welke ABC en/of onze opdrachtgever heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

 1. Waar kunt u terecht voor vragen, klachten en meldingen?

Voor eventuele vragen over deze Privacy Verklaring kunt u mailen naar info@abcincasso.nl onder vermelding van het onderwerp Vraag inzake Verwerking Persoonsgegevens. Alternatief kunt u ons een brief zenden met gebruik van de bovenaan dit statement genoemde adresgegevens, ter attentie van dhr. M. van der Velden.

Verzoeken om inzage of bij het inroepen van één of meerdere van de hierboven genoemde rechten dient altijd te geschieden onder het bijsluiten van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. In beginsel hanteert ABC een termijn van vier weken om uw verzoeken te beantwoorden. Binnen vier weken wordt, indien aan bijvoorbeeld een verzoek tot inzage wordt voldaan, een zo volledig als mogelijk overzicht verstrekt van uw persoonsgegevens in de verwerkingen die zijn aangemeld. Indien ABC voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. ABC hoeft hieraan niet te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost. Voor klachten over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met info@abcincasso.nl. Wij verzoeken u in dat kader ons te voorzien van voldoende referenties om uw klacht in goede orde behandelen, zoals uw dossiernummer en de naam van de betreffende opdrachtgever. Indien u niet tevreden bent met de middels onze interne klachtprocedure geboden oplossing, heeft u ook de mogelijkheid om een klacht of een melding in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10.Wanneer verandert deze Privacy Verklaring?

ABC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen of online diensten. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig dit Privacy Statement te raadplegen.