window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { window.dataLayer.push(arguments); } gtag('consent', 'default', { ad_storage: 'denied', analytics_storage: 'granted', wait_for_update: 500 });
+31 (0)294 - 494 100 info@abcincasso.nl

Algemene Voorwaarden:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten , aanbiedingen andere werkzaamheden van ABC Incasso B.V. , Incassospecialisten, gevestigd te Nieuwerbrug aan de Rijn, tot het verlenen van diensten op het gebied van het incasseren van geldvorderingen, in de meest brede zin van het woord, het verstrekken van advies en overige, in deze voorwaarden omschreven werkzaamheden.

Artikel 1: Algemeen:
1.1
Als enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht zijn of komen met een bepaling van dwingend recht, dan blijven de overige voorwaarden gewoon van kracht
1.2
Voorwaarden van cliënten van ABC Incasso zijn – indien strijdig met de voorwaarden van ABC Incasso – niet van toepassing. Indien sprake is van een tegenstrijdigheid, dan gelden de voorwaarden van ABC Incasso.
1.3
Aanbiedingen en offertes worden gedaan met een geldigheidsduur van 7 dagen, tenzij anders overeen gekomen. Mochten de omstandigheden, die van belang zijn voor de inhoud van de aanbieding en/of offerte zich tijdens de geldigheidsduur van 7 dagen wijzigen, dan heeft ABC Incasso het recht een nieuwe offerte en/of aanbieding te maken, waarbij de eerste aanbieding en/of offerte komt te vervallen.
1.4
Het door ABC Incasso ontvangen van een opdracht is genoeg om deze voorwaarden verbindend te laten zijn.
1.5
ABC Incasso is bevoegd om opdrachten te weigeren, zonder opgaaf van redenen.
1.6
Cliënten dienen adreswijzigingen, ontvangen betalingen of wijzigingen van rechtsvorm en alle andere informatie die van belang kan zijn onmiddellijk aan ABC Incasso te melden.
1.7
ABC Incasso is bevoegd alle handelingen te verrichten die naar haar beoordeling noodzakelijk zijn om tot uitvoering van de opdracht te komen. Beperkingen in de opdracht dienen door cliënten bij het verstrekken van de opdracht te worden gemeld.

Artikel 2: Informatieverstrekking door cliënten:
2.1
Cliënten zijn verplicht ABC Incasso bij het verstrekken van de opdracht en gedurende de behandeling van de opdracht te voorzien van alle haar beschikbare en relevante informatie met betrekking tot deze opdracht, alsmede op eerste verzoek te reageren op informatieverzoeken van ABC Incasso, bij gebreke waarvan ABC Incasso bevoegd is de opdracht terug te geven, onverminderd haar recht op vergoeding van alle haar toekomende vergoedingen als opgenomen in deze voorwaarden, dan wel geleden schade. Cliënten staan in voor de juiste en volledigheid van de verstrekte informatie.

Artikel 3: Tarieven en voorschotten:
3.1
ABC Incasso is bevoegd, houdt zich het recht voor, de tarieven te wijzigen door uitgifte van nieuwe tarieven, welke tevens gelden voor de lopende opdrachten.
3.2
ABC Incasso is bevoegd een voorschotbedrag in rekening te brengen en pas een aanvang met de verzochte werkzaamheden te nemen nadat dit bedrag is ontvangen. Alle mogelijke (rechts)gevolgen die door deze opschorting kunnen ontstaan, komen voor rekening en risico van cliënte. Over ontvangen voorschotten wordt geen rente vergoed.
3.3
ABC Incasso berekent voor de verrichte ambtshandelingen voor een door ABC Incasso ingeschakelde gerechtsdeurwaarder de tarieven als genoemd in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (BTAG). De overheid past hier jaarlijks een indexering op toe.
3.4
Cliënten zijn aan ABC Incasso over na de opdrachtbevestiging ontvangen bedragen (ongeacht aan wie deze betaling is geschied) de incassokosten verschuldigd berekend volgens de Wet Incasso Kosten met een minimum van 40,00 euro. Indien slechts de hoofdsom of minder door de schuldenaar is betaald, en afgezien wordt van verdere actie, dan wordt een provisie van 10% van de door de schuldenaar betaalde gelden aan cliënten in rekening gebracht, met een minimum van 40,00 euro.
3.5
Afwijzing van de incassokosten door de rechter doet niet af aan de verschuldigdheid van deze kosten door cliënte.
3.6
Door derden aan ABC Incasso in rekening gebrachte kosten voor o.m. GBA, verhaalsinformatie, KVK en Kadaster worden aan cliënten doorberekend met een opslag van € 10,00 per informatie.
3.7
Bij een gerechtelijke procedure zal bij tegenspraak naast het toegewezen salaris een uurtarief van 75,00 euro in rekening gebracht worden. Indien daarvan sprake is zal dit uurtarief worden verhoogd met een vergoeding wegens reiskosten ad. 0,19 euro per gereden kilometer.
3.8
Voor het aanvragen van het faillissement van de schuldenaar berekent ABC Incasso 500,00 euro verhoogd met de kosten van de advocaat en overige verschotten. Deze kosten die niet verhaalbaar zijn op de schuldenaar komen ten laste van de cliënte.
3.9
Voor de kosten van niet in dit artikel beschreven diensten wordt verwezen naar artikel 6.

Artikel 4: Betalingen:
4.1
Betaling van door ABC Incasso aan cliënten gefactureerde bedragen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijving van de betaaltermijn heeft ABC Incasso het recht een rente in rekening te brengen gelijk aan 1% per maand, berekend vanaf de vervaldag van haar factuur.
4.2
Indien cliënte, ondanks sommatie niet betaalt, is zij, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die ABC Incasso genoodzaakt is te maken. ABC Incasso is te allen tijde gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welken hoofde ook, voor cliënte in bezit heeft.

Artikel 5: Incasso:
5.1
Indien cliënte ABC Incasso opdraagt een vordering te incasseren, dan machtigt cliënte ABC Incasso om in haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het inzicht van ABC Incasso noodzakelijk zijn. Deze machtiging houdt onder meer in:
a.
het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van de schuldenaar;
b.
het aan de schuldenaar in rekening brengen van rente en kosten;
c.
het ontvangen van gelden;
d.
het treffen van een gelet op de omstandigheden van het geval redelijke betalingsregeling;
e.
het aankondigen van een faillissementsaanvraag;
ABC Incasso zal altijd haar cliënte om schriftelijke toestemming verzoeken, een offerte doen en een bevoorschotting vragen, indien:
f.
ABC Incasso haar cliënte aanraadt een gerechtelijke procedure op te starten, al dan niet in de vorm van een incasso kort geding;
g.
ABC Incasso haar cliënte aanraadt het faillissement van een schuldenaar daadwerkelijk aan te vragen;
5.2
Indien het voor de behandeling van een incassozaak noodzakelijk is juridische werkzaamheden te verrichten, waaronder begrepen het voeren van een gerechtelijke procedure, zullen de betreffende kosten op voorschotbasis aan cliënten in rekening gebracht worden. Zolang de voorschotbetaling niet is ontvangen, is ABC Incasso niet gehouden tot verdere werkzaamheden. Indien relevant, is ABC Incasso gerechtigd meerdere voorschotbedragen in rekening te brengen.
5.3
ABC Incasso is gerechtigd additionele kosten (gemaakt door derden) bij cliënten in rekening te brengen, voor zover deze, ter beoordeling van ABC Incasso, niet verhaalbaar (lijken te) zijn op schuldenaar.
5.4
ABC Incasso is gerechtigd haar incassoactiviteiten te beëindigen, indien naar haar oordeel in redelijkheid niet is te verwachten dat zonder gerechtelijke procedure betaling is te verkrijgen en/of de schuldenaar de vordering op juridische gronden betwist.
5.5
Er is sprake van betaling door de schuldenaar wanneer de schuldenaar de vordering aan ABC Incasso, dan wel rechtstreeks aan cliënte heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar tegenover cliënte op zich genomen tegenprestatie, een compensatie van de vordering, een creditering, dan wel een retournering van geleverde goederen. Indien cliënte aldus een betaling van de schuldenaar ontvangt, dan dient zij ABC Incasso hiervan zo snel mogelijk in kennis te stellen.
5.6
Indien cliënte een incasso-opdracht intrekt, of een betalingsregeling treft met de schuldenaar, met de schuldenaar een schikking treft, dan wel een verdere incassobehandeling in de weg staat, is ABC Incasso gerechtigd over de haar ter incasso gestelde vordering aan cliënte de buitengerechtelijke- en andere gemaakte kosten en verschotten in rekening te brengen als ware de vordering geheel door de schuldenaar is voldaan.
5.7
Iedere betaling strekt allereerst ter voldoening van hetgeen ABC Incasso toekomt.

Artikel 6: Overige Diensten:
6.1
ABC Incasso biedt haar cliënten tevens aan de mogelijkheid om haar schuldenaren aan te manen bij sommatie-exploot. Een sommatie-exploot is een aanmaning in de vorm van een authentieke akte, uitgebracht door een gerechtsdeurwaarder, waarbij de gerechtsdeurwaarder tevens zal trachten de verhaalbaarheid van de vordering te achterhalen en de schuldenaar te bewegen ten spoedigste contact met ABC Incasso op te nemen. De kosten van een sommatie-exploot bedragen bij een hoofdsom:
a.
tot 1.000 euro
150 euro per exploot
b.
tot 5.000 euro
250 euro per exploot
c.
tot 25.000 euro
350 euro per exploot
d.
boven 25.000 euro
500 euro per exploot
6.2
ABC Incasso biedt haar cliënten de mogelijkheid aan het faillissement van de schuldenaar aan te vragen, ervan uitgaande dat voldaan is aan de wettelijke criteria.
6.3
ABC Incasso beidt haar cliënten de mogelijkheid om middels een incasso kort geding een titel (veroordeling) tegen de schuldenaar te verkrijgen, welke mogelijkheid afhankelijk is van omstandigheden zoals in de Wet nader is omschreven.
6.4
ABC Incasso biedt haar cliënten ook andere, niet altijd incassogerelateerde diensten aan, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het vervaardigen van Algemene Voorwaarden of het verbeteren van bestaande Algemene Voorwaarden en het opstellen van contracten. Ook voor alle niet in deze Algemene Voorwaarden omschreven diensten, die ABC Incasso in opdracht van een cliënte verricht, zijn deze voorwaarden van toepassing. De prijs voor diverse diensten wordt in onderling overleg vastgesteld.

Artikel 7: Bewaarplicht:
7.1
ABC Incasso is niet verplicht in dat kader van een opdracht ter beschikking gestelde stukken aan cliënte te retourneren tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8: Nalatigheid cliënte:
8.1
Indien cliënte haar verplichtingen uit enige met ABC Incasso gesloten overeenkomst niet nakomt, bijvoorbeeld door een opeisbare declaratie niet te voldoen, is ABC Incasso gerechtigd haar verplichtingen op grond van enige, tussen partijen bestaande, overeenkomst op te schorten.

Artikel 9: Aansprakelijkheid:
9.1
ABC Incasso levert een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald resultaat.
9.2
De buitengerechtelijke- en gerechtelijke incasso, zo ook de incasso na een verkregen titel geschiedt door of namens ABC Incasso voor rekening en risico van cliënte.
9.3
In geval van overmacht is ABC Incasso niet aansprakelijk. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van ABC INcasso onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van ABC Incasso of dat van door haar ingeschakelde derde(n). Bij overmacht heeft ABC Incasso – naar haar keuze – het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden zonder dat ABC Incasso in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.

Artikel 10: Geheimhouding:
10.1
Cliënte is verplicht alle in het kader van een opdracht door ABC Incasso aan haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

Artikel 11: Toepasselijk Recht
11.1
Op alle geschillen is het Nederlands recht van toepassing.
11.2
Geschillen zullen bij uitsluiting in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Alle in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.