window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { window.dataLayer.push(arguments); } gtag('consent', 'default', { ad_storage: 'denied', analytics_storage: 'granted', wait_for_update: 500 });
+31 (0)294 - 494 100 info@abcincasso.nl

Alimentatieproblematiek

Alimentatie achterstand, wat te doen?

Uitspraak rechter
Wanneer de echtscheiding een feit is, beschikt u over een gerechtelijke uitspraak waarin is bepaald dat uw ex-partner alimentatie moet betalen. Het kan hierbij gaan om alimentatie aan u (partneralimentatie) en/of alimentatie ten behoeve van de kinderen (kinderalimentatie). Gelukkig wordt in de meeste gevallen de verschuldigde alimentatie keurig betaald, maar wat nu als dit niet het geval is?

LBIO
Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen is door de overheid opgerichte instantie en kan worden ingeschakeld als er een achterstand in de betaling van alimentatie is ontstaan. Het LBIO zal in eerste instantie in gesprek gaan met de niet betalende ex-partner, om te proberen om de betaling alsnog gerealiseerd te krijgen. Mocht uw ex-partner na dit gesprek nog steeds geen alimentatie betalen, is het LBIO gemachtigd om dwingende middelen in te zetten.

Toch kan het LBIO niet altijd helpen. Als een alimentatievordering, of een deel daarvan, ouder is dan 6 maanden, kan het LBIO u niet helpen. Daarnaast komt u vaak op een wachtlijst te staan voordat het LBIO voor u aan de slag kan gaan en is men lang niet altijd tevreden over de resultaten die het LBIO boekt.

Alternatieven
Naast het LBIO kunt u er ook voor kiezen om een deurwaarder of incassobureau in te schakelen, echter kunnen hier ook nadelen aan verbonden zijn. Een deurwaarder is bevoegd om met een gerechtelijke uitspraak beslag te leggen op alle vermogensbestanddelen van de niet betalende ex-partner. De kosten voor de deurwaarder of het incassobureau zijn normaal gesproken voor de schuldenaar, ofwel uw niet betalende ex-partner. Wanneer blijkt dat er geen verhaalsmogelijkheden zijn bij uw ex-partner, dan worden de volledige kosten voor de deurwaarder bij u verhaald. Dit betekent dat u geen alimentatie ontvangt én de kosten voor de deurwaarder of het incassobureau moet betalen.

Daarnaast brengt een deurwaarder of incassobureau in bijna alle gevallen een voorschot bij u in rekening, ter dekking van de te maken kosten. Dit voorschot kan niet altijd door iedereen voldaan worden, zeker niet als u de noodzakelijke alimentatie mist.

Ik kan geen voorschot betalen
U kunt of wilt geen voorschot betalen en u wilt al helemaal geen financieel risico lopen als blijkt dat er geen verhaalsmogelijkheden zijn bij uw ex-partner. Wat kunt u dan doen?

ABC Incasso
Ook wij hebben een lange tijd aanvragen af moeten wijzen, omdat men niet in staat was om het voorschot ter dekking van de deurwaarderskosten te betalen. De afwijzingen zaten ons niet lekker, aangezien wij iedereen een eerlijke kans willen geven en verder willen helpen. Om geen aanvragen meer af te hoeven wijzen, hebben wij een geschikte oplossing bedacht.

ABC Incasso rekent een vergoeding in de vorm van een percentage van het geïnde bedrag. Dit percentage wordt vooraf met de klant overeengekomen. Wij proberen inzichtelijk te maken hoe groot het risico is dat de vordering niet wordt betaald. Als er sprake is van een gering risico, dan zal ABC Incasso een relatief gering percentage in rekening brengen. Wanneer het risico groot is dat de vordering niet wordt betaald, zal het door ABC Incasso berekende percentage vanzelfsprekend hoger zijn.

Kosten deurwaarder?
Als blijkt dat de vordering oninbaar is, zal ABC Incasso de door de deurwaarder gemaakte kosten voor eigen rekening nemen. Hierdoor komt u nooit voor onvoorziene kosten te staan.

Wat is het financieel risico?
Het financieel risico wat u loop is nihil, aangezien ABC Incasso de kosten voor de deurwaarder voldoet wanneer blijkt dat er geen verhaalsmogelijkheden zijn bij uw ex-partner.

Als ABC Incasso er niet in slaagt om betaling van uw vordering te verkrijgen, berekenen wij ook geen kosten. Het vooraf afgesproken percentage wordt alleen berekend over de bedragen die uw ex-partner betaalt nadat wij door u zijn ingeschakeld.

Praktijkvoorbeeld 1 (alle genoemde namen zijn fictief)
Begin 2021 meldde Diana zich bij ons kantoor. Diana had een alimentatieprobleem en was in hoge mate financieel afhankelijk van de alimentatie die haar ex-partner diende te betalen. Haar ex-partner had een zelfstandig inkomen en reed in een luxe auto. Diana beschikte over het bankrekeningnummer waarvan haar ex-partner sporadisch de alimentatie overgemaakt heeft.

ABC Incasso heeft voor Diana uitgezocht wat het voorschot zou zijn wat andere deurwaarders of incassobureaus verlangen ter dekking van de voorlopig te maken kosten. Rekening houdend met het betekenen van de beschikking, de te verwachten drie beslagen en alle overige noodzakelijke handelingen kon Diana uitgaan van een voorschot van
€1.500. Diana ontving al maanden geen alimentatie en was door al haar spaargeld heen, waardoor zij het voorschot niet kon betalen. Dit had als gevolg dat andere deurwaarders haar niet wilden helpen en Diana uitzichtloos bij ons terecht kwam.
Nadat ABC Incasso de nodige onderzoeken heeft gedaan, is de conclusie getrokken dat de kans op inning van de vordering vrij aannemelijk was. In overleg met Diana is de afspraak gemaakt dat ABC Incasso alle kosten op zich zou nemen als het niet zou lukken om het te vorderen geld bij haar ex-partner te innen. Daarnaast is er een percentage overeengekomen wat gefactureerd mocht worden wanneer het totale bedrag geïncasseerd zou worden. Na 14 dagen heeft ABC Incasso succesvol het gehele te vorderen bedrag kunnen incasseren en Diana uitbetaald. Inmiddels is er ruim een half jaar verstreken en heeft Diana ons laten weten dat zij sinds de inschakeling van ABC Incasso elke maand de alimentatie ontvangt.

Praktijkvoorbeeld 2 (alle genoemde namen zijn fictief)
Toos is een echte Amsterdamse met het hart op de tong. Zij vertelde dat haar ex-partner al een jaar lang achterloopt met de betaling van de kinderalimentatie. Toos kwam net terug van een bezoek aan het LBIO. Het LBIO kon haar maar ten dele helpen, aangezien meer dan de helft van de alimentatieachterstand ouder was dan 6 maanden. ABC incasso heeft de echtscheidingsbeschikking bestudeerd en kwam tot de conclusie dat Toos nog recht had op €3.650 euro.

Ondanks dat het LBIO Toos niet kon helpen, had Toos zeker recht op volledige vergoeding van de alimentatieachterstand. Een alimentatieverplichting verjaart namelijk pas na 5 jaar. In overleg met Toos heeft ABC Incasso een passend percentage vastgesteld wanneer het gehele bedrag gevorderd zou worden. Het gehele bedrag kon binnen een paar dagen aan Toos uitbetaald worden.

Praktijkvoorbeeld 3 (alle genoemde namen zijn fictief)
Tijdens het eerste gesprek met Gerda op het kantoor van ABC Incasso vloeide er her en der en traantje. ABC Incasso stelde aan Gerda voor om beslag te leggen op het inkomen van haar ex-partner, wegens het niet betalen van een bedrag van €4.100 aan partneralimentatie. Gerda was erg bang dat haar ex-partner boos zou worden en de kinderen zou vertellen dat zij een slechte moeder was. Door Gerda te vertellen dat de rechtbank in alle redelijkheid een financiële afweging maakt en op basis hiervan de hoogte van de alimentatie vaststelt, kalmeerde Gerda weer een beetje.

Na dit eerste gesprek heeft ABC Incasso, natuurlijk in overleg met Gerda, de noodzakelijke maatregelen kunnen treffen. Het volledige bedrag kon geïncasseerd worden, waardoor Gerda financieel weer rond kon komen. Bovendien bleek de vrees dat haar ex-partner Gerda zwart zou maken bij de kinderen geheel onterecht, tot grote vreugde van Gerda.

Contact opnemen met ABC Incasso

3 + 5 =